FANDOM


Dòng 4: Dòng 4:
 
|e-status = false
 
|e-status = false
 
|event =
 
|event =
|latest-date = 18
+
|latest-date = 8
|latest-month = 7
+
|latest-month = 8
 
|latest-year = 2019
 
|latest-year = 2019
 
|latest-time =
 
|latest-time =
|next-date = 8
+
|next-date =
|next-month = 8
+
|next-month =
|next-year = 2019
+
|next-year =
|start-time = 11:00
+
|start-time =
|finish-date = 8
+
|finish-date =
|finish-month = 8
+
|finish-month =
|finish-year = 2019
+
|finish-year =
|finish-time = 20:00
+
|finish-time =
 
|content =
 
|content =
   

Phiên bản lúc 11:07, ngày 8 tháng 8 năm 2019

Blackboard bg
Blackboard event
Thông tin bảo trì/cập nhật
Vừa qua: 7 tháng 2 2020
Kế tiếp: Chưa có thông tin
Thông tin cập nhật sắp tới


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.