Dòng 8: Dòng 8:
 
|latest-year = 2019
 
|latest-year = 2019
 
|latest-time =
 
|latest-time =
|next-date = 20
+
|next-date = 21
 
|next-month = 5
 
|next-month = 5
 
|next-year = 2019
 
|next-year = 2019
Dòng 15: Dòng 15:
 
|finish-month = 5
 
|finish-month = 5
 
|finish-year = 2019
 
|finish-year = 2019
|finish-time = 23:00
+
|finish-time = 4:00
 
|content =Bắt đầu[[Sự kiện mùa Xuân 2019]] và cập nhật nâng cấp lần 2 cho [[Akagi]]
 
|content =Bắt đầu[[Sự kiện mùa Xuân 2019]] và cập nhật nâng cấp lần 2 cho [[Akagi]]
   

Phiên bản lúc 15:30, ngày 20 tháng 5 năm 2019

Blackboard bg.png
Blackboard event.png
Thông tin bảo trì/cập nhật
Vừa qua: 22 tháng 4 2019
Kế tiếp: 21 tháng 5 2019 11:00 - 4:00 JST
Thời gian tới lần bảo trì tiếp theo:
Thông tin cập nhật sắp tới
Bắt đầuSự kiện mùa Xuân 2019 và cập nhật nâng cấp lần 2 cho Akagi

<references>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.