FANDOM


Dòng 4: Dòng 4:
 
|e-status = false
 
|e-status = false
 
|event =
 
|event =
|latest-date = 22
+
|latest-date = 20
|latest-month = 4
+
|latest-month = 5
 
|latest-year = 2019
 
|latest-year = 2019
 
|latest-time =
 
|latest-time =
|next-date = 20
+
|next-date = 25
|next-month = 5
+
|next-month = 6
 
|next-year = 2019
 
|next-year = 2019
 
|start-time = 11:00
 
|start-time = 11:00
Dòng 16: Dòng 16:
 
|finish-year = 2019
 
|finish-year = 2019
 
|finish-time = 4:00
 
|finish-time = 4:00
|content =Bắt đầu[[Sự kiện mùa Xuân 2019]] và cập nhật nâng cấp lần 2 cho [[Akagi]]
+
|content =Kết thúc [[Sự kiện mùa Xuân 2019]]
   
 
}}</includeonly>
 
}}</includeonly>

Phiên bản lúc 14:42, ngày 19 tháng 6 năm 2019

Blackboard bg
Blackboard event
Thông tin bảo trì/cập nhật
Vừa qua: 7 tháng 2 2020
Kế tiếp: Chưa có thông tin
Thông tin cập nhật sắp tới


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.