(Không hiển thị 26 phiên bản của một người dùng khác ở giữa)
Dòng 4: Dòng 4:
 
|e-status = false
 
|e-status = false
 
|event =
 
|event =
|latest-date = 22
+
|latest-date = 7
|latest-month = 4
+
|latest-month = 2
|latest-year = 2019
+
|latest-year = 2020
 
|latest-time =
 
|latest-time =
|next-date = 21
+
|next-date =
|next-month = 5
+
|next-month =
|next-year = 2019
+
|next-year =
|start-time = 11:00
+
|start-time =
|finish-date = 20
+
|finish-date =
|finish-month = 5
+
|finish-month =
|finish-year = 2019
+
|finish-year =
|finish-time = 4:00
+
|finish-time =
  +
|content =
|content =Bắt đầu[[Sự kiện mùa Xuân 2019]] và cập nhật nâng cấp lần 2 cho [[Akagi]]
 
   
 
}}</includeonly>
 
}}</includeonly>

Bản hiện tại lúc 12:43, ngày 7 tháng 2 năm 2020

Blackboard bg.png
Blackboard event.png
Thông tin bảo trì/cập nhật
Vừa qua: 7 tháng 2 2020
Kế tiếp: Chưa có thông tin
Thông tin cập nhật sắp tới

<references>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.