FANDOM


Hyuuga Kai Ni

Cơ chế mới

 • Hyuuga Kai Ni có thể tấn công tàu ngầm cực mạnh nếu trang bị Heli.
 • Cơ chế tấn công mới:
  • Cơ chế Cut-In mới này chỉ có thể hoạt động bởi Ise Kai NiHyuuga Kai Ni.
  • Cơ chế Cut-in bằng: (Thiếu thông tin/Update sau)
   • RedGunHeavy + RedPlane + ??
   • RedGunHeavy + Seaplane (Thủy phi cơ ném bom) + ??

Trang bị

Máy bay ném bom nổ nhào

Máy bay mới

Mùa Xuân 2019

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.