FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “<gallery type="slideshow"> Bongou K2C </gallery> <gallery type="slideshow"> CG kỉ niệm 6 năm </gallery> ==Kongou Kai Ni C== * *'''Yêu…”)

Phiên bản lúc 10:30, ngày 22 tháng 4 năm 2019

Kongou Kai Ni C

  • Yêu cầu: Level
  • Trang bị có sẵn:
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.