FANDOM


Cập nhật mới

Mùa hè 2019

  • CG thời hạn và lời thoại mủa mưa đã kết thúc.

Cập nhật Viễn chinh

  • Thêm vào một viễn chinh mới:
  • Cập nhật thêm chức năng thuận tiện? mới cho viễn chinh.

Khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.