FANDOM


Cập nhật mới

Mùa hè 2019

 • CG thời hạn và lời thoại mủa mưa đã kết thúc.

Cập nhật Viễn chinh

 • Thêm loại "hàng tháng", chúng chỉ có thể hoàn thành 1 lần và có trở lại vào ngày 15 (chiều) trong mỗi tháng.
  • Đồng thời có thể nhận được vài Improvement Materials trong những viễn chinh ấy.
 • "Viễn chinh xuất kích" mới được ra mắt. Tàu tham gia trong cuộc viễn chinh có thể sẽ mất Icon HP p2 dựa vào cấp và trang bị đã gắn vào. Hiện tại đã cập nhật vào 2 viễn chinh xuất kích ấy.
 • Những viễn chinh mới:
  • Khu vực 1:南西方面連絡線哨戒 (Hàng tháng)
  • Khu vực 2:南西諸島離島哨戒作戦 (Hàng tháng)
  • Khu vực 2:南西諸島離島防衛作戦 (Hàng tháng/Xuất kích)
  • Khu vực 7:ブルネイ泊地沖哨戒 (Bình thường)
  • Khu vực 7:ミ船団護衛(一号船団) (Hàng tháng)
  • Khu vực 7:ミ船団護衛(二号船団) (Hàng tháng/Xuất kích)
  • Khu vực 7:航空装備輸送任務 (Hàng tháng)
 • Cập nhật UI cho viễn chinh.

Khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.