FANDOM


Chiến dịch biển Ấn Độ (Curry)

【カレー洋制圧戦】

Bản đồ 4 4-2 Banner
Bản đồ 4 4-2 Map
Information
Cơ chế Chống ngầm
Máu Boss

Mầm: ?
Dễ: ?
Trung bình: ?
Khó: ?

Phần thưởng
All:
None lul
Easy:
Medium:
Hard:

Hướng dẫnSửa

 • 1CL+3DD+2CV:
  • Sẽ bắt đầu tại A hoặc B.
  • Đường đi:
   • A-C-L
   • B-D-C-L
 • 1CL+2DD+1CVL+2CV
 • Hoàn thành bản đồ này để mở 4-3.Thông tin địchSửa


Khu vực Kiểu Hạm đội địch Đội hình Air
A Kiểu 1 CA Ri Class3CL Ho Class3CL Ho Class2DD Ro Class 4DD I ClassDD I Class LineAhead
Kiểu 2 CL He Class3CA Ri Class2CL Ho Class2CL Ho Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAheadDoubleLine
Kiểu 3 CA Ri Class3CL Ho Class3CL Ho Class2CL Ho Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAheadDoubleLine
# # # #
B Kiểu 1 SS Yo Class2SS Ka ClassSS Ka ClassCL To Class2DD I Class 4DD I Class 4 LineAbreast
Kiểu 2 SS Yo Class2SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka ClassCL To Class2DD I Class 4 Echelon
Kiểu 3 SS Yo Class2SS Yo Class2SS Ka ClassSS Ka ClassCL To Class2 EchelonLineAbreast
Kiểu 4 SS Yo Class2SS Yo Class2SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka ClassCL To Class2 Echelon
# # # #
C Kiểu 1 CA Ri Class3CL Ho Class3CL Ho Class2DD Ro Class 4DD I ClassDD I Class LineAheadEchelon
Kiểu 2 CVL Nu Class3CA Ri Class3CA Ri Class2CL Ho Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAheadDoubleLineDiamond AS/AS+
35/69
Kiểu 3 CVL Nu Class3CA Ri Class3CA Ri Class3CL Ho Class3DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAheadDiamond AS/AS+
35/69
# # # #
D Kiểu 1 CV O Class3CVL Nu Class2BB Ru Class2CL Ho Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 Diamond AS/AS+
78/165
Kiểu 2 CV O Class3CVL Nu Class2BB Ru Class2CL He Class3DD Ro Class 4DD Ro Class 4 Diamond AS/AS+
78/165
Kiểu 3 CV O Class3CVL Nu Class2BB Ru Class3CL He Class3DD Ro Class 4DD Ro Class 4 Diamond AS/AS+
78/165
Kiểu 4 CV O Class3CV O Class3BB Ru Class3CL He Class3DD Ro Class 4DD Ro Class 4 Diamond AS/AS+
78/165
# # # #
E Kiểu 1 CA Ri Class3CL Ho Class3CL Ho Class2DD Ro Class 4DD I ClassDD I Class LineAhead
Kiểu 2 CA Ri Class3CL Ho Class3CL Ho Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAhead
Kiểu 3 CVL Nu Class3CL Ho Class2CA Ri Class3CL Ho Class3DD Ro Class 4DD Ro Class 4 Diamond AS/AS+
35/69
G Kiểu 1 AP Wa Class2AP Wa Class2AP Wa Class2CL Ho Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 DoubleLineDiamond
Kiểu 2 AP Wa Class2AP Wa Class2AP Wa Class2CL Ho Class3DD Ro Class 4DD Ro Class 4 DoubleLineDiamond
Kiểu 3 AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 BattleAP Wa Class2AP Wa Class2CL Ho Class3DD Ro Class 4DD Ro Class 4 DoubleLineDiamond
# # # #
H Kiểu 1 SS Yo Class2SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka Class EchelonLineAbreast
Kiểu 2 SS Yo Class2SS Yo Class2SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka Class EchelonLineAbreast
Kiểu 3 SS Yo Class2SS Yo Class2SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka Class EchelonLineAbreast
# # # #
L Kiểu 1 BB Ta Class3CV O Class2AP Wa ClassAP Wa ClassDD Ha Class 4DD Ha Class 4 LineAheadDoubleLine AS/AS+
41/81
Kiểu 2 BB Ta Class3CV O Class2AP Wa Class2AP Wa Class2DD Ha Class 4DD Ha Class 4 LineAheadDoubleLine AS/AS+
41/81
Kiểu 3 BB Ta Class3CV O Class2AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 BattleAP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 BattleDD Ha Class 4DD Ha Class 4 LineAheadDoubleLine AS/AS+
41/81
# # # #