FANDOM


Eo biển Bashi

☆ ☆ ☆

【バシー海峡 】

Bản đồ 2 2-2 Banner
Bản đồ 2 2-2 Map
Information
Cơ chế
Kill 1
Phần thưởng
All:
None lul
  • Có 3 CV(L) sẽ dẫn tới node B.
    • Node B có 2 transport, có thể dùng tạm thời để làm quest Bd5 trước khi mở được map farm tốt hơn (4-2).
  • Cũng có thể dùng SS để clear map này tuy nhiên cũng có thể bị bắn cho đỏ máu
  • Hoàn thành bản đồ này để mở 2-3

Map2nd2-2

Khu vực Kiểu Hạm đội địch Đội hình Air
B Kiểu 1 CL Ho Class2AP Wa ClassAP Wa ClassDD I Class 4DD I ClassDD I Class DoubleLine
Kiểu 2 AP Wa ClassAP Wa ClassCL Ho Class2DD I Class 4DD I ClassDD I Class Diamond
Kiểu 3 AP Wa Class2AP Wa Class2CL Ho Class2DD I Class 4DD I ClassDD I Class Diamond
Kiểu 4 CL Ho Class2AP Wa Class2AP Wa Class2DD I Class 4DD I ClassDD I Class DoubleLine
Kiểu 5 CL Ho Class2AP Wa Class2AP Wa Class2DD I Class 4DD I Class 4DD I Class 4 DoubleLine
Kiểu 6 AP Wa Class2AP Wa Class2CL Ho Class2DD I Class 4DD I Class 4DD I Class 4 Diamond
# # # #
D Kiểu 1 CL Ho Class2AP Wa ClassAP Wa ClassDD I Class 4DD I ClassDD I Class DoubleLine
Kiểu 2 AP Wa ClassAP Wa ClassCL Ho Class2DD I Class 4DD I ClassDD I Class Diamond
Kiểu 3 AP Wa Class2AP Wa Class2CL Ho Class2DD I Class 4DD I ClassDD I Class Diamond
Kiểu 4 CL Ho Class2AP Wa Class2AP Wa Class2DD I Class 4DD I ClassDD I Class DoubleLine
Kiểu 5 CL Ho Class2AP Wa Class2AP Wa Class2DD I Class 4DD I Class 4DD I Class 4 DoubleLine
Kiểu 6 AP Wa Class2AP Wa Class2CL Ho Class2DD I Class 4DD I Class 4DD I Class 4 Diamond
# # # #
E Kiểu 1 CL Ho ClassCLT Torpedo Cruiser Chi-Class 508 BattleCLT Torpedo Cruiser Chi-Class 508 BattleDD I ClassDD I ClassDD I Class LineAheadDoubleLine
Kiểu 2 CL Ho Class2CLT Torpedo Cruiser Chi-Class 508 BattleCLT Torpedo Cruiser Chi-Class 508 BattleDD I ClassDD I ClassDD I Class LineAheadDoubleLine
Kiểu 3 CL Ho Class2CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Elite 521 BattleCLT Torpedo Cruiser Chi-Class Elite 521 BattleDD I ClassDD I ClassDD I Class LineAheadDoubleLine
# # # #
G Kiểu 1 BB Ru ClassBB Ru ClassCL Ho Class2DD I ClassDD I ClassDD I Class LineAheadDoubleLine
Kiểu 2 BB Ru Class2BB Ru ClassCL Ho Class2DD I ClassDD I ClassDD I Class LineAheadDoubleLine
Kiểu 3 BB Ru Class2BB Ru Class2CA Ri Class2CL Ho Class2DD I ClassDD I Class LineAheadDoubleLine
# # # #
K Kiểu 1 CA Ri Class2CA Ri Class2CL Ho Class2DD I ClassDD I ClassDD I Class LineAhead
Kiểu 2 CVL Nu Class2CA Ri Class2CL Ho ClassDD I ClassDD I ClassDD I Class Diamond AS/AS+
36/72
Kiểu 3 CVL Nu Class2CA Ri Class2CA Ri Class2DD I Class 4DD I ClassDD I Class LineAheadDiamond AS/AS+
36/72
Kiểu 4 CV O Class2CA Ri Class2CA Ri Class2CL He Class2DD I Class 4DD I Class 4 LineAheadDiamond AS/AS+
41/81
Kiểu 5 CV O Class2BB Ru Class2BB Ru Class2CL He Class2DD I Class 4DD I Class 4 LineAheadDiamond AS/AS+
41/81
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.