FANDOM


Vùng biển quần đảo Nansei .

☆ ☆ ☆

【南西諸島近海】

Bản đồ 2 2-1 Banner
Bản đồ 2 2-1 Map
Information
Cơ chế
Kill 1
Phần thưởng
All:
None
  • Có nhiều hơn hoặc bằng 3 CV(L/B) hoặc 2 BB sẽ đi tới node B.
  • Từ C đến D hoặc E nếu có 6 SS
  • Từ D sẽ luôn đến E nếu có 6 SS
  • Node A có 2 transport, có thể dùng tạm thời để làm quest Bd5 trước khi mở được map farm tốt hơn
  • Hoàn thành bản đồ này để mở 2-2.

Map2nd2-1

Thông tin địchSửa

Ẩn/Hiên


Khu vực Kiểu Hạm đội địch Đội hình Air
A Kiểu 1 CVL Nu Class2CL Ho Class2AP Wa ClassAP Wa ClassDD I ClassDD I Class DoubleLineDiamond AS/AS+

36/72

Kiểu 2 CVL Nu Class2CL Ho Class2AP Wa Class2AP Wa Class2DD I ClassDD I Class DoubleLineDiamond AS/AS+

36/72

Kiểu 3 CVL Nu Class2CL Ho Class2AP Wa Class2AP Wa Class2DD I Class 4DD I Class 4 DoubleLineDiamond AS/AS+

36/72

C Kiểu 1 CA Ri Class2CL He ClassCL He ClassDD I ClassDD I Class LineAheadDiamond
Kiểu 2 CA Ri Class2CL He ClassCL He ClassDD I ClassDD I ClassDD I Class LineAheadDiamond
Kiểu 3 CA Ri Class2|CA Ri Class2CL He ClassDD I ClassDD I ClassDD I Class LineAheadDiamond
D Kiểu 1 CVL Nu ClassCVL Nu Class|CA Ri ClassCL Ho ClassDD I ClassDD I Class Diamond AS/AS+

24/48

Kiểu 2 CVL Nu Class2CVL Nu Class2|CA Ri Class2CL Ho ClassDD I ClassDD I Class Diamond AS/AS+

72/144

Kiểu 3 CVL Nu Class2CVL Nu Class2|CA Ri Class2CL Ho Class2DD I ClassDD I Class Diamond AS/AS+

72/144

Kiểu 4 CVL Nu Class2CVL Nu Class2|CA Ri Class2CL Ho Class2DD I Class 4DD I Class 4 Diamond AS/AS+

72/144

F Kiểu CV O Class2CV O Class2|CA Ri Class2CL Ho Class2DD I Class 4DD I Class 4 Diamond AS/AS+

81/162

H Kiểu 1 BB Ru ClassCV O ClassCVL Nu ClassCA Ri ClassDD I ClassDD I Class Diamond AS/AS+

27/54

Kiểu 2 BB Ru Class2CV O ClassCVL Nu ClassCA Ri ClassDD I ClassDD I Class DoubleLine AS/AS+

27/54

Kiểu 3 BB Ru Class2CV O Class2CVL Nu Class2CA Ri ClassDD I ClassDD I Class Diamond AS/AS+

77/153

Kiểu 4 BB Ru Class2CV O Class2CV O Class2CA Ri ClassDD I ClassDD I Class DoubleLine AS/AS+

81/162

Kiểu 5 BB Ru Class2CV O Class2CV O Class2CA Ri Class2DD I ClassDD I Class Diamond AS/AS+

81/162

Kiểu 6 BB Ru Class2CV O Class2CVL Nu Class2CA Ri Class2DD I Class 4DD I Class 4 Diamond AS/AS+

77/153

Kiểu 7 BB Ru Class2CV O Class2CV O Class2CA Ri Class2DD I Class 4DD I Class 4 Diamond AS/AS+

81/162

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.