FANDOMSố.665 Artillery Imp
砲台小鬼
Chỉ số

Icon HP p2 HP

130

Icon Gun p2 Hỏa lực

100

Icon Armor p2 Giáp

110

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

65

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

??

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck p2 May mắn

1
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight 5inch Coastal Gun 0
RedGunLight 5inch Coastal Gun 0
GreenGunMG 40mm Quadruple Autocannon Mount 0
Radar Coastal Radar
BB Artillery Imp 665 Full

Số.666 Artillery Imp
砲台小鬼
Chỉ số

Icon HP p2 HP

130

Icon Gun p2 Hỏa lực

100

Icon Armor p2 Giáp

110

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

75

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

??

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck p2 May mắn

1
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight 5inch Coastal Gun 0
GreenGunMG 40mm Quadruple Autocannon Mount 0
GreenGunMG 40mm Quadruple Autocannon Mount 0
Radar Coastal Radar
BB Artillery Imp 665 Full

Số.667 Artillery Imp
砲台小鬼
Chỉ số

Icon HP p2 HP

130

Icon Gun p2 Hỏa lực

100

Icon Armor p2 Giáp

110

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

85

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

??

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck p2 May mắn

1
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight 5inch Coastal Gun 0
GreenGunDP 4inch Twin Dual Purpose Gun Mount + CIC 0
GreenGunMG 40mm Quadruple Autocannon Mount 0
Radar Coastal Radar
BB Artillery Imp 665 Full

Giới thiệuSửa

Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.