Kancolle Việt Wiki

Sửa đổi

Aoba

0
  Đang tải biên tập
  • Tuần dương hạm hạng nặng
  • Lớp Aoba