FANDOM


Construction Corps Reward
Đội xây dựng (設営隊) là một vật phẩm có thể tiêu thụ được để mở rộng Căn cứ hỗ trợ hàng không . Nó có thể kiếm được qua Nhiệm vụ (có thể kiếm được hai cái) hoặc mua tại Cửa hàng & Nhà kho (800 DMM Points/Yen một cái).
Construction Fairy Item

Item icon

Ghi chúSửa

  • Hiện tại, một đô đốc có thể tích trữ nhiều nhất 10 vật phẩm này.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.